ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2303
โทรสาร 0 2382 3240
e-mail pisa@ipst.ac.th

สำนักวิจัยและประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 1203-1209 , 0 2712 3606
โทรสาร 0 2712 3602
e-mail standard@ipst.ac.th