หน้าแรก

เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA จะหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 09.00น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จนถึงเวลา 10.00น. ของวันเดียวกัน เพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่เผยแพร่ข้อสอบที่ OECD อนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบที่พัฒนาโดย สสวท.

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ OECD อนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบที่พัฒนาโดย สสวท. สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) เดียวกันได้

ข้อสอบที่พัฒนาโดย OECD

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่ OECD อนุญาตให้เผยแพร่ ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

ข้อสอบที่พัฒนาโดย สสวท.

 

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS) ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015